Ullevål Skoles Musikkorps

John Collets allé 20, 0852 Oslo

VEDTEKTER FOR ULLEVÅL SKOLES MUSIKKORPS

(revidert 7.mars 2019 )

§ 1       Organisasjon

Ullevål Skoles Musikkorps ble stiftet 30.04.1928 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Oslo Krets av Norges Musikkorps Forbund.

§2        Formål

 Ullevål Skoles Musikkorps formål er å fremme interessen for musikk blant elevene ved Ullevål og Berg skole, og ved denne form for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme et godt kameratskap blant barna.           

§ 3       Medlemskap

3.1       Som medlemmer opptas fortrinnsvis elever fra 3. og 4. klasse ved Ullevål og Berg skole og i den utstrekning styret finner det forsvarlig og ønskelig. Opptak skjer normalt 1 gang årlig.

3.2       Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til krets/forbund og krav om kontingentbetalinger følger skoleåret fra 1. august til 31. juli. Overfor forbundet følger korpset kalenderåret i sin rapportering mv.

3.3       Når en elev blir opptatt som medlem av korpset forplikter dens foresatte seg til å:

a)        aktivt medvirke til at eleven møter til fastsatt tid på øvelser, stevner o.l.

b)        aktivt medvirke til at eleven øver tilstrekkelig.

c)         betale kontingent og andre økonomiske medlemsforpliktelser til fastsatte tider.

d)         erstatte skader som ved skjødesløs behandling påføres de utlånte korpseiendeler, herunder instrumenter, notemateriell og uniforms­effekter.

e)         medvirke i tiltak som iverksettes for å finansiere korpsets drift, herunder loppemarkeder.

 

3.4       Korpsets medlemmer kan fra fylte 15 år søke opptak som aspirant og fra fylte 16 år søke fullt medlemskap i amatørkorps.

Ved opptak som aspirant eller fullt medlem i amatørkorps, skal korpsets medlemmer følge vedtatte regler for medlemskap i Ullevål Skoles Musikkorps og skal først og fremst overholde sine forpliktelser overfor dette.

Medlemmer må ikke opptre offentlig - enkeltvis eller samlet - på vegne av korpset, uten styrets tillatelse.

3.5       Korpsets medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det år de fyller 19 år.

3.6       Utmeldinger/permisjoner:

Medlemskap i korpset ansees som opphørt etter skriftlig utmelding til styret, og når alle utlånte effekter er tilbakelevert i godkjent stand, og resterende kontingent er betalt. Utmeldelse fra korpset bør foretas innen nytt skoleår begynner. Ingen bør slutte i løpet av korpsåret.

Permisjon kan innvilges for ett semester av gangen etter skriftlig begrunnet søknad. Permisjoner fritar ikke medlemmer og foresatte fra de øvrige plikter som følger av medlemskapet. (ref. pkt 3.3.).

3.7       Styret kan suspendere medlemmer som gjennom lengre tid unnlater å møte til korpsets øvelser og/eller arrangementer eller på annen måte er til skade for korpsets aktiviteter. I grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.

3.8       Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

§ 4 Årsmøte

4.1       Årsmøtet er Ullevål Skoles Musikkorps’ høyeste myndighet.

4.2       a.         Ordinært årsmøte holdes hvert år, normalt i februar eller mars.

b.         Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av korpsfamiliene krever det.

c.         Innkalling til årsmøte sendes ut minimum fire uker før ordinært årsmøte og to uker før ekstraordinært årsmøte.

d.         Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal normalt sendes ut senest to uker før årsmøtet.

 1. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må normalt være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes. Styret forplikter å legge saker som kommer inn til rett tid frem for årsmøtet.

4.3

 1. En forutsetning for å ha tale-, forslags- og stemmerett er at man har betalt sin kontingent og oppfyller øvrige medlemsforpliktelser. Stemmerett utøves av de øvrige medlemmenes foresatte, dog slik at medlemmer over 12 år kan stemme selv i tillegg til sine foresatte. Medlemmer som ikke har fylt 12 år har tale og forslagsrett. Det samme gjelder representanter fra kretsen og fra NMF.
 2. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av års­- melding og regnskap.
 3. All avstemning unntatt vedtektsendringer avgjøres med vanlig simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
 4. Nedre grense for å velges til et verv på årsmøtet er 12 år.

 

4.4       Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • 1Konstituering
  a) Åpning
  b) Navneopprop
  c) Godkjenning av innkallingen
  d) Godkjenning av dagsorden/sakslisten
  e) Valg av møteleder
  f) Valg av møtesekretær(er)
  g) Valg av protokollunderskrivere.

2          Godkjenning av styrets årsmelding

3          Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.

4          Saker fremmet av korpsstyret

5     Saker fremmet av korpsmedlemmene og deres foresatte

 6    Plan for korpsets fremtidige drift, herunder kontingent

7          Valg av de styremedlemmer som står på valg. Styrets medlemmer velges for ett år av gangen, men det bør tas sikte på at utskifting av styremedlemmer skjer på en måte som sikrer en viss kontinuitet i styret. Styrets leder og økonomiansvarlig velges særskilt. Styret for øvrig konstituerer seg selv, men bør som et minimum ivareta følgende funksjoner: ,  arrangementsansvarlig, informasjonsansvarlig, korpsansvarlig og materialforvalter.

            8          Valg av revisor for ett år

9          Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for ett år

Valgbare til verv er de fremmøtte representanter eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. De som skal velges, må være fylt 16 år når de tiltrer, og ha gyldig medlemskap.

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.

§ 5       Styret

5.1       Musikkorpset ledes av et styre som normalt består av 6 medlemmer. Styret konstituerer seg selv, og skal samlet sett ivareta følgende funksjoner:.

Leder (velges særskilt)

Økonomiansvarlig (velgers særskilt)

Arrangementsansvarlig

Informasjonsansvarlig

Korpsansvarlig

Materialforvalter

 

Korpsets dirigenter har også møterett, men ikke stemmerett, i alle korpsets styremøter. Det samme gjelder Musikerstyrets medlemmer.

Styret kan oppnevne en eller flere personer samt komitéer til å ivareta spesielle arbeidsoppgaver, eksempelvis loppekomite, arrangementskomite, noteansvarlig og uniformsansvarlige.

5.2       Styremøtet holdes når styrets leder bestemmer det, eller når minst 3 styre­medlemmer krever det. Referat fra styremøtene skal føres i styreprotokoll. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 1. De ulike styremedlemmer har ansvar for hvert sitt dedikerte område, og skal dessuten følge opp de personer som han/hun har under sitt ansvarsområde.
 2. Informasjonsansvarlig: Ansvar for intern informasjon, medlemsregister og vedlikehold av korpsets facebookside og hjemmesidewww.usm.no.
 3. Økonomiansvarlig har som ansvar å holde økonomisk styring på korpsets inntekter og utgifter. Videre ligger det innenfor økonomiansvarlig sitt område å sørge for at det utarbeides et budsjett, og at det føres et regnskap i forhold til dette. Til å hjelpe seg med dette har økonomiansvarlig hjelp av en loppekomité (4-5 personer), og ev. annen bistand knyttet til å skaffe/vurdere andre inntektskilder til korpset.
 4. Arrangementsansvarlig har ansvar for å sørge for planlegging og teknisk gjennomføring av ulike korpsarrangementer (konserter, turer, salg på 17. mai mv. Arrangementsansvarlig er leder for arrangementskomiteen som fordeler ansvaret for gjennomføring seg i mellom. Ved alle korpsets arrangementer bør det være minst en fra korpsets styre tilstede.
 5. Korpsansvarlig har ansvaret for å sørge for at korpsets kunstneriske drift (øvelse og konserter) gjennomføres tilfredsstillende. Konkret går dette ut på sørge for at det er et vaktkorps (foreldrevakter som er tilstede på øvelsene), oppfølging av instruktører og dirigent (i samarbeid med styrets leder).
 6. Materialforvalter: Ansvaret for forvaltning av de materielle verdier som korpset forvalter: Instrumenter, noter og uniformer / effekter. Materialforvalter bør selv ha ansvaret for instrumentene, men det er en fordel at materialforvakter får bistand av 1 noteansvarlig og 1-2 uniformsansvarlige.
 7. Styrets leder har som ansvar å lede styret, samt å holde relasjoner og kontakt med eksterne personer / organisasjoner som skolens ledelse, korpsforbund, osv. Lederen har også ansvar å fordele ansvaret for oppgaver som ikke naturlig faller inn under noen av de ulike andre ansvarsoppgaver. 

 

 5.3   1. Styret skal lede korpset i hht. gjeldende lover og årsmøtebeslutninger

         2. Alle vesentlige utbetalinger skal godkjennes av styret.

         3.  Styrets leder, eller den styret gir fullmakt, tegner korpset.

         4. Styret ansetter/engasjerer dirigent og instruktører og fastsetter deres godtgjørelse.

         5. Styret kan forestå inntektsbringende arrangementer.

         6. Styret kan arrangere turer og andre arrangementer for korpset i samråd med medlemmenes foresatte.

 

5.5                 Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller

                       ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

 

5.5                 Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar     på turer og deltar på arrangementer.

 

Beslutninger fattet av styret skal referatføres.

 

§ 6       Dirigentene

 

Dirigenten for Store samspill skal forestå den musikalske ledelsen av korpset, i samråd med dirigenten(e) for Lille samspill og Bitte lille samspill. Dirigenten skal innkalles til styremøter og årsmøter. Dirigenten foreslår korps­oppsetting og setter opp en årlig aktivitetsplan som godkjennes av styret og gjøres kjent for medlemmenes foresatte.

 

§ 7       Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

7.1       Oppløsning av korpset kan kun gjøres av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall.

7.2       I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. Instrumenter og andre eiendeler oppbevares avlåst.

 

Midlene på bankkontoen kan kun benyttes til opprettelse/ drift av et nytt korps som rekrutterer medlemmer fra Ullevål Skole. Det samme gjelder for instrumenter og andre eiendeler.

Midlene på kontoen kan kun disponeres av en komité bestående av de to siste formenn i korpsets styre samt rektor ved Ullevål Skole. Vedtak i komitéen skal være enstemmige. Denne komitéen kan på samme måte disponere korpsets øvrige verdier og eiendeler.

7.3       Bestemmelsene i pkt 7.2 gjelder ikke ved en eventuell sammenslåing av Ullevål Skoles Musikkorps med et annet skolekorps.

7.4       Det siste ordinære årsmøte kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til Oslo Krets av Norges Musikkorps Forbund dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 30 år.

7.5       Ved utmelding fra krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§ 8       Vedtektsendringer

Årsmøtet kan endre disse vedtekter med 2/3 flertall.

Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft fra og med 7. mars 2019.